Mojaes Bldg., Charles Malek Avenue, Tabaris, Ashrafieh